CSR, Kvalitet & Miljö

CSR, kvalitet & miljö

pexels-pixabay-414837-1

Som en del av Addtech är vi också en del av koncernens långsiktiga utvecklingsarbete inom CSR-området (Corporate Social Responsibility). Addtechs övergripande mål är att uppfylla kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas krav och förväntningar på ett hållbart företagande. För oss innebär CSR-arbetet att vi tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet. Genom att kontinuerligt bli starkare inom detta område blir vi också ett bättre val än konkurrenterna.

På senare år har vi höjt ambitionerna i frågor som rör bland annat arbetsvillkor, miljö och etik. Sedan flera år finns en Code of Conduct (uppförandekod) som omfattar alla Addtechbolag och varje år produceras en hållbarhetsredovisning där resultatet av CSR-arbetet redovisas. Redovisningen följer Global Reporting Initiative:s (GRI) riktlinjer för tillämpningsnivå C.

Utveckling på Addtech

Addtechs målsättning är att fortsätta vara värdeskapande för våra aktieägare, medarbetare, samhället och för miljön. Vi sammanfattar det i tre kategorier; ekonomiskt, socialt och miljömässigt värdeskapande.

Ekonomiskt Värdeskapande

Ekonomisk styrka är en hörnsten för att kunna investera i hållbar utveckling och Addtech arbetar dedikerat för att försäkra att vi är både konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva.

Socialt Värdeskapande

En förutsättning för Addtechs hållbara utveckling är att vi ser till alla de människor som vår verksamhet påverkar. Detta inbegriper våra kunder, leverantörer, medarbetare, samarbetspartners och de samhällen där vi är verksamma. Addtechs Code of Conduct fungerar som en kompass för våra medarbetare och våra leverantörer uppmanas att verka i linje med den.

Miljömässigt Värdeskapande

Idag kommer mer än hälften av den el som används inom koncernen från förnyelsebara källor. Addtech har som mål att kontinuerligt öka den andelen. Eftersom koncernens bolag i huvudsak ägnar sig åt teknikhandel har verksamheten en begränsad direkt miljöpåverkan.

Koncernen arbetar löpande med förbättringsåtgärder inom de områden som vi kan påverka.

Code of Conduct

Addtechs strategi när det gäller hållbarhetsarbetet utgår från koncernens Code of Conduct (uppförandekod). Miljö, etik och moral är de centrala koncepten inom CSR och har sedan länge varit en del av koncernens verksamhet.

Koncernens Code of Conduct gäller för samtliga anställda i den egna verksamheten och i relationen med leverantörer av produkter och tjänster. Ambitionen är att dotterbolagen ska arbeta tillsammans med leverantörerna för att åstadkomma positiva förändringar. Addtechkoncernens Code of Conduct stöder FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Hållbarhetsredovisning

Addtechkoncernen publicerar en hållbarhetsredovisning som ger kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter möjlighet att ta del av hur CSR-arbetet utvecklas. Under 2011 publicerade koncernen sin första hållbarhetsredovisning.

Redovisningarna ligger till grund för koncernens fortsatta utveckling inom CSR. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Visselblåsarfunktion

Vi strävar efter att upprätthålla en öppen företagskultur och hög affärsetik. Om du ser att vi inte lever upp till våra värderingar kan du använda Addtechs visselblåsarfunktion för att göra en anmälan.

HÄR hittar du den

Vår främsta prioritet är att alltid erbjuda våra kunder de bästa lösningarna på marknaden. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med kvalitetssäkrade processer och driver en aktiv miljöpolicy. Som bevis på detta har vi certifierats enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Download: ISO 9001Certificate SE008454 2022
Download: ISO 14001 Certificate SE008455 2022