Integritetspolicy: Användning av webbsida/cookies

Integritetspolicy: Användning av webbsida/cookies

1. Inledning

Vi, Stig Wahlström Automatik AB (”Bolaget”), använder cookies på vår webbsida och samlar därigenom in vissa personuppgifter om personer som använder vår webbsida. I denna informationspolicy förklarar vi bl.a. vilka cookies vi använder, vad de används för och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande avseende behandlingen av dina personuppgifter.

2. Vem är personuppgiftansvarig

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från användare av Bolagets webbsida.

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter:

Stig Wahlström Automatik AB, 556066-5472
Mårbackagatan 27, 123 22 Farsta
08-620 33 20

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@swautomatik.se

3. Vad är en cookie?

En cookie är en liten textbaserad fil som placeras på din dator, mobiltelefon eller liknande enhet, med information om din navigering på webbplatsen. Det finns temporära cookies och varaktiga cookies. Temporära cookies, även kallade sessionscookies, sparas i din enhet till dess du stänger webbläsaren. Varaktiga cookies har ett utgångsdatum och när detta datum har passerats raderas cookien när du återkommer till den webbplats som skapade den.Cookies kan vara ”förstapartscookies eller ”tredjepartscookies”. Förstapartscookies är cookies som är satta på webbsidan av Bolaget. Tredjepartscookies är cookies som är satta på webbplatsen av någon annan än Bolaget.

4. Vilka specifika cookies används på denna webbsida och i vilket syfte?

I tabellen nedan specificeras de cookies som vi använder på vår webbsida, tillsammans med information om syfte, vilka personuppgifter som samlas in, varaktighet och vem som hanterar cookien.

Name

Value

Domain

Expire (GTM)

3-part cookie owner

_gat

Google Analytics.Used to throttle request rate.

swautomatik.se

1 Minute

Google

_gid

Google Analytics. Used to distinguish users.

swautomatik.se

24 Hours

Google

_ga

Google Analytics. Used to distinguish users.

swautomatik.se

2 Years

Google

wordpress_test_ cookie

Cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.

swautomatik.se

Session

Google

_cfduid

Esed to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per- client basis.

swautomatik.se

1 Year

Google

5. Vilken laglig grund har bolaget för behandling av dina personuppgifter?

Bolaget behandlar dina personuppgifter enligt ovan med stöd av samtycke från dig, som du lämnar i samband med att du går in på vår webbsida.

6. Kan jag säga nej till cookies?

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din enhet kan du vanligtvis helt eller delvis stänga av det i din webbläsares inställningar. I vissa webbläsare kan du till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan även i webbläsarens inställningar radera cookies som lagrats sedan tidigare. Tänk på att om du väljer att radera eller blockera cookies kan det få till följd att användningen av vår webbsida och våra tjänster inte fungerar.

7. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

De personuppgifter som samlas in via tredjepartscookies kommer även att lämnas ut till den tredje part som tillhandahåller cookien (se tabellen under punkt 4).

Bolaget kan även komma att överföra dina personuppgifter till Systemleverantörer. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att leverera en beställd vara till dig. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

8. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till USA, Storbritannien,Kina, Japan. Bolaget har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållandes vissa standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen. En kopia av dessa undertecknade standardavtalsklausuler kan tillhandahållas på förfrågan till automatik@wahlstrom.se.

9. Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

(a)  Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

(b)  Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

(c)  Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(d)  Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(e)  Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller bl.a. om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning, såvida inte Bolaget kan påvisa (i) tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller (ii) om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

(f)  Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

(g)  Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

(h)  Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på info@swautomatik.se

10. Ändringar i integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Ändringarna kommer att aviseras på denna webbsida.